Продължете към съдържанието

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ финансирани от Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондовe.

Дейностите са насочени за осъществяване на тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето, чрез разработване на модели за поведение и инструменти за тренинги за социално-психологическа подкрепа на ученици и педагогически специалисти в условията на кризи.

За периода 09.10 – 23.11. 2023 г. учениците от V до XII клас преминаха тренинг обучения.

На тема: „Модели на поведение и избрани техники за психологична помощ по време или след преживяване на извънредна ситуация със заплаха за живота“ с лектори и треньори Жеко Станчев и Станимира Казакова – специалисти от служба ПБЗН,  премина обучението-тренинг за учениците от V-VII клас.

С лекторите Милена Дервишева  и Краси Ортакчиев в приятна обстановка под формата на лекции, презентации и  игри учениците от VIII до XII клас обсъдиха следните теми:

  1. „Начини на повишаване на морално психологическата устойчивост, укрепване на психологичните връзки в групата на основата на взаимопомощ в условията на извънредна ситуация“ – VIII клас.
  2. „Изграждане на психологическа устойчивост, разбиране за връзка между помощ и взаимопомощ, подкрепа и съпричастност“ – IX клас.
  3. „Методика за реакции при форсмажорни обстоятелства в училищната система. Използване на изградената електронна система за обучение и за формиране, групова и индивидуална терапия за превенция, подкрепа и надграждане на психологична устойчивост“- X клас
  4. „Изграждане на осъзнато и адекватно поведение на учениците в условията на ситуации със заплаха за живота“ – XI и XII клас