Продължете към съдържанието

Лого - ППМГ "Гео Милев"

ПРИЕМ СЛЕД 4-ТИ КЛАС

В V клас се приемат 2 паралелки по 26 ученици (общо 52 ученици)


РЕГЛАМЕНТ


ЗАЯВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКА

Кандидатите за прием в V клас имат право да участват в:

Оценки

КЛАСИРАНЕ

Учениците се класират въз основа на следните критерии:

  1. резултата от областния кръг на олимпиадата по математика, от състезанията „Европейско кенгуру“ и „Пролетно математическо състезание“ за учениците от IV клас, а когато ученикът се е явил и на трите – въз основа на двата най-високи резултата;
  2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 71 от 2019 г.).
  3. Извършва се в низходящ ред по описания по-горе.
  4. За участие в класирането учениците подават следните документизаявление по образец до директора на ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора;

КАНДИДАТСТВАНЕ

Учениците се записват в 5-ти клас в ППМГ „Гео Милев“ със следните документи:

  1. заявление за участие в приема за V клас за съответната учебна година до директора на ППМГ „Гео Милев“ по образец;
  2. оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основното образование;
  3. медицинска амбулаторна карта;
  4. ученици с описаните в чл. 8, ал. 4 документи;
  5. ученици, кандидатстващи от други населени места – служебна бележка с резултатите от посочените състезания в чл. 6, ал