Продължете към съдържанието

НП „Образование за утрешния ден“

ППМГ „Гео Милев“, град Стара Загора работи по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението е свързано с изпълнението на поддейност 3.4. „Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ“.

Тема на обучението: „Високотехнологични педагогически средства за учебен процес и използване на онлайн образователно съдържание – свободни образователни ресурси (библиотеки, справочници, музеи)“.

Квалификация се проведе на 25-26.11.2023 г., в град Хасково, обучителна организация „Орак Инженеринг“ ЕООД.

Учителите се запознаха с начините за използване на широк спектър от електронни ресурси, така че да се запази водещата роля на преподавателя в учебния процес, но и да се развият ключови умения у учениците – дигитални компетентности, креативност, изследователски подход и експерименталност.